Как научиться танцевать

Қазақстан – менің Отаным

Дата публикации: 2017-05-16 23:37

Біз жо?арыда айтыл?андарды ескере отырып, кіші жаста?ы балаларды? экологиялы? т?рбиелілігін ?алыптастыруда оларды? жас кезе?деріні?, ы??айлы кезе? екендігін, на?ты компоненттерді тірек ете отырып мотивациялы?-??ндылы?, эмоционалды?-сезімдік, іс-?рекеттік шешімін іздестіруге болатынын д?лелдейміз.

Еуразиялы† даму банкіні Министрлік жŒмысы баяндалды

Экологиялы? таным а?ылы, сезімі ретінде баланы? е? басты ?асиеттеріні? бірі ?зін ?орша?ан ортаны танып-білуге деген ерекше ?мтылысы. Бала айналасында?ы ?леуметтік д?ниені, таби?атты танып білу барысында оларды? ішкі ??пиясына ??іледі, таби?атты? даму за?дылы?тарын білуге ?рекет жасайды, ?зіні? ??рдастарымен ?арым-?атынасын белгілейді. Демек, экологиялы? таным баланы? ?орша?ан орта ж?ніндегі жа?а ?рі ты? білімді игеріп, рухани баюы болып есептеледі.

Егемен елім минусовка

К?птеген ?алымдар жалпы білім беретін мектептерде экологиялы? білім мен т?рбие беруді? теориялы?, ?дістемелік аспектілерін ж?йеге келтіреді , , , , , , ж?не . , кейбірі экологиялы? іс-?рекетті? м?нін ай?ындап, мазм?нына жан-жа?ты сипаттама береді , , ж?не ..

Егемен ?аза?стан

?аза?стан еліміз туралы не білесі?дер?

Диссертациямен Абай атында?ы ?аза? ?лтты? педагогикалы? университетіні? кітапханасында танысу?а болады Мекен жайы: 555565, Алматы ?аласы, ?азыбек би к?шесі 85. 8-?абат

Б?л жаста балалар суды? ?ажеттілігін, бастау, б?ла?, ?айнарды? ?айдан пайда болатыны туралы т?сініктерді т?рбиешілерді? к?мегімен т?сініп, суды ?немдеп ж?мсау да?дылары пайда бола бастайды. ?ыс айларында топ б?лмесіндегі ауладан ?келіп ?ой?ан б?та?тарды ба?ылау барысында жасанды т?рмен б?ршіктер, жапыра?тарды? пайда бол?анын еске т?сіріп, таби?и ??былыстарды? н?тижесінде барлы? а?аштар б?ршіктеніп, жапыра? жайып, кейбіреулеріні? г?л жаратынды?ы ж?нінде т?сінік ?алыптасады. Д?рілік ?сімдіктер туралы ма?л?мат беріліп, оларды? пайда, зиянына то?талып, ?сіп т?р?ан жерін ?оршап ?ою сия?ты іс-?рекет т?рлерін ат?ара алады.

Т?жырымдаманы жасауда алыс ж?не жа?ын шетел ?алымдарыны? іргелі ?ылыми теориялы?, жалпы педагогикалы? т?рбие ?а?идаларыны?, экологиялы? білім мен т?рбие беру саласында?ы т?жірибелері мен жа?ашыл педагогтарды? ?дістемесі негізге алынды.

Алайда жо?арыда айтыл?андардан экологиялы? білім мен т?рбие м?селесіне б?гін ?ана аса назар аударылып отыр деген ой туындамауы керек.

Зерттеуді? негізгі кезе?дері. Бірінші кезе?де 6999 7555 жж. ?арастырылып отыр?ан проблеманы? та?ырыбы, ?ылыми аппараты на?тыланды. Зерттеу проблемасы бойынша ресми ??жаттар, материалдар талданып, ж?йеленді, ?ылыми педагогикалы?, психологиялы? ?дебиеттер мен ?діснамалы? е?бектерге шолу жасалды. ?ылыми ма?алалар мен о?у ??ралы басылым к?рді.

Зерттеу базасы. Алматы №№ 88, 685, 689 , А?тау №№ 96, №59 , Талды?ор?ан №95 , Астана №75 ?алаларыны?, Атырау облысы, Жылой ауданы, Сары?амыс ауылы орта мектебіні? бастауыш сыныптары ж?не Алматы ?аласыны? №№ 897, 779, 675, 887, 95 балаба?шалары, Республикалы?, Алматы облысты? ж?не ?алалы? м??алімдер білімін жетілдіру институттары.